هنوز نیم نَفَس هست و…
هنوز نیم نَفَس هست و زندگی، با ماست هنـوز این دلِ شوریده، عاشقِ فرداست
هنـوز نبضِ علف می‌زنـد بـه صحـراها و در تخیّل بـاران، زمیـن مـا، زیباست
به شصت سالگی این دل، هنوز می‌کوبَد پُـر از تـلاطـمِ امـواجِ آبـیِ دریـاست
غـزل غـزل، سُخنت عاشقـانه می‌بویم که تا به گریه نگویی، که آدمی تنهاست