(خطّی بدلتنگی)

حسن علی محمودی

چو خود می کنی اختر خویش را بد          مـدار از فلک چشـم نیک اختـری را

مزاج جادویی ما، طی قرون و اعصار، آن چنان با فرهنگ قبیله‌ای ارمایلی و گرمایلی ما درآمیخته که با ساز و کارهای مصرف گذشته و گفت و گب‌های اشاره‌ای که به مثابة حبابی بر سر آب است راست نمی‌گردد، ادامه‌ی خواندن

موانع اصلاحات سیاسی در ایران عصر قاجاردکتر قربانعلی کناررودی*

سهیلا نعیمی**

چكيده

در تاریخ معاصر ایران، روی کار آمدن قاجار از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. اروپا با پشت‌سر گذاشتن انقلاب صنعتی، وارد مرحله تازه‌ای از دوران تاریخی خود شد. ارتباط ایران با اروپا در این دوره گسترش یافت و این کشور کانون توجّه قدرت های استعماری قرار گرفت. ادامه‌ی خواندن