تصوير روي جلد آخرين شماره ي منتشر شده ي فصلنامه ي ره آورد گيل